Chovné feny

ZIVA FAUBEN nar. 28. 2. 2018

( matka Marcke Framato Rolau, otec Parson Framato Rolau)

Výsledky výstav: V1, VT OV 5.4.2020
Zkoušky: ZM, ZVV 1